ATV Polska
A A A

FAQ - Rejestracja Quada - Poradnik ATV Polska cz I

25.06.2008
Nie wiesz jakie uprawnienia trzeba posiadać żeby poruszać się czterokołowcem? Jak bezproblemowo zarejestrować quada? Gdzie można poruszać się czterokołowcem zgodnie z prawem? Jakie są dodatkowe wymagania dla pojazdów czterokołowych i ich kierowców? Czy dzieci mogą jeździć na quadach?
Przeczytaj [l=http://www.atvpolska.pl/index.php?s=artykuly&type=details&id=457] FAQ Rejestracji Quadów - Poradnik ATV Polska[/l].

Autorem poradnika jest forumowicz ATV Polska - cisza.
Poradnik będzie się dalej rozwijał. Będziemy dodawać nowe pytania i wyczerpująco na nie odpowiadać.
Jeśli chcesz być współtwórcą Poradnika, zgłoś się do [mail=klub@atvpolska.pl] biura ATV Polska[/mail].


[h3]Jak prawo klasyfikuje czterokołowce i jakie kryteria o tym decydują?[/h3]

Czterokołowce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu (przypis nr 1) sklasyfikowane zostały jako pojazdy samochodowe inne, które podzielone zostały na dwie kategorie: czterokołowce (kategoria homologacyjna L7e) i lekkie czterokołowce (kategoria homologacyjna L6e).W punkcie 2 załącznika nr 1 do rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (przypis nr 2)zostały podane kryteria rozróżnienia kategorii homologacyjnej na kategorię L6e i kategorię L7e :

[i]„2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się również do pewnej grupy czterokołowych pojazdów samochodowych, które w zależności od cech określa się jako:
1)lekkie pojazdy czterokołowe, których masa bez obciążenia nie przekracza 350 kg (kategoria L6e), nie wliczając w to masy akumulatorów w przypadku pojazdów elektrycznych, i których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 45 km/h oraz których:
a)pojemność skokowa nie przekracza 50 cm3, w przypadku silnika z zapłonem iskrowym, lub
b)maksymalna moc nie przekracza 4 kW, w przypadku innych silników ze spalaniem wewnętrznym, lub
c)maksymalna moc jest nie większa niż 4 kW, w przypadku silnika elektrycznego.
Pojazdy te powinny spełniać wymagania techniczne stosowane do motorowerów trójkołowych kategorii L2e, chyba że przepisy dotyczące homologacji stanowią inaczej;
2)pojazdy czterokołowe, inne niż lekkie, o których mowa w pkt 1 lit. a, których masa bez obciążenia nie przekracza 400 kg (kategoria L7e) (550 kg dla pojazdów przeznaczonych do przewożenia towarów), nie wliczając w to masy akumulatorów w przypadku pojazdów elektrycznych, i których maksymalna moc użyteczna silnika nie przekracza 15 kW.
Pojazdy te powinny spełniać wymagania techniczne stosowane do motocykli trójkołowych kategorii L5e, chyba że przepisy dotyczące homologacji stanowią inaczej.”[/i]


Jakie uprawnienia trzeba posiadać żeby poruszać się czterokołowcem?


Na podstawie art. 88 – ustawy prawo o ruchu drogowym (przypis nr 3) czterokołowcem kategorii L6e (czterokołowiec lekki) (w kwestii rozróżnienie patrz wyżej) kierować można na podstawie
3 rodzajów dokumentów:
- Karta motorowerowa, którą można zdobyć w wieku lat 13,
- Prawo jazdy kategorii B1, które zdobyć można w wieku lat 16,
- Prawo jazdy kategorii B, które można zdobyć w wieku lat 18.

Czterokołowce kategoria L7e (czterokołowce):
Tylko prawo jazdy kategorii B, które można zdobyć w wieku lat 18, jako szersza kategoria prawa jazdy niż B1 upoważnia do prowadzenia czterokołowca z kategorii L7e.


Gdzie można poruszać się czterokołowcem zgodnie z prawem?


Dla pewnej przejrzystości podzielmy czterokołowce na zarejestrowane i nie zarejestrowane.

Miejsce

Zarejestrowany

Nie zarejestrowany

- teren prywatny

- drogi niepubliczne

W obu przypadkach wymagana jest zgoda właściciela terenu

Uprawnienia do kierowania nie są wymagane

Uprawnienia do kierowania nie są wymagane

- drogi publiczne, także w lasach z zastrzeżeniem jak niżej

Wymagane posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem czterokołowym

Obowiązuje absolutny zakaz poruszania się po drogach publicznych


Rodzaje dokumentów uprawniających do kierowania omówione są powyżej.
Jeśli chodzi o drogi publiczne szczególną uwagę należy zwrócić na poruszanie się czterokołowcem w lasach, gdyż ustawa o lasach państwowych (przypis nr 4) stanowi:

[i]„Art. 29. 1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.”[/i]

, a ponadto Kodeks wykroczeń (przypis nr 5) stanowi:

[i]„Art. 161. Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.”[/i]

PAMIĘTAJ! Nie poruszamy się quadami po terenach prawnie chronionych, rezerwatach, parkach, obiektach użyteczności publicznej jak wały przeciwpowodziowe itp. Nie niszczymy cudzej własności! Poruszając się po lesie, w miejscu dozwolonym, zachowaj szczególną ostrożność mijając pieszych – zwolnij, nie hałasuj. Nie strasz zwierząt. Jazda pod wpływem alkoholu to przestępstwo! Quadami sportowymi podróżujemy sami! Bez względu na warunki jeździmy ZAWSZE w kasku i ubiorze ochronnym! Mierzymy siły na zamiary, za każdym razem zachowując zdrowy rozsądek.

W dalszej części artykułu przeczytasz:
[l=http://www.atvpolska.pl/index.php?s=artykuly&type=details&id=459] - Jakie są dodatkowe wymagania dla pojazdów czterokołowych i ich kierowców?[/l]
[l=http://www.atvpolska.pl/index.php?s=artykuly&type=details&id=459] - Poradnik dla rodziców – quady i dzieci?[/l]
[l=http://www.atvpolska.pl/index.php?s=artykuly&type=details&id=459] - Jak bezproblemowo zarejestrować quada?[/l]

Zapraszamy do wątku o Rejestracji quadów na [l=http://www.atvpolska.pl/forum/index.php]forum ATV Polska ! [/l]

-----------------------------------------------------------------------------------
Przypisy
[i]1. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach Dz. U. nr 189 poz. 1398
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2005 r.) Dz.U.05.162.1360
3. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz.U.05.108.908
4. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r.Dz.U.05.45.435
5. Ustawa Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. Dz.U.07.109.756[/i]