ATV Polska
A A A

FAQ - Rejestracja Quada - Poradnik ATV Polska cz. II

25.06.2008


Jakie są dodatkowe wymagania dla pojazdów czterokołowych i ich kierowców?Quady poruszające się po drogach publicznych muszą być zarejestrowane, powinny posiadać tablice rejestracyjne, mieć aktualne ubezpieczenie OC pojazdu, a ponadto kierujący powinien posiadać uprawnienia do kierowania danym pojazdem.

Zgodnie z zapisami Ustawy o ubezpieczeniach (przypis nr 6) posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu (art. 29 ust. 1 ustawy). W sytuacji, gdy pojazd nie jest zarejestrowany, posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu.
UWAGA! Ustawodawca nie rozróżnia wprowadzenia pojazdu do ruchu na drodze publicznej i niepublicznej. Jako wprowadzenie pojazdu do ruchu rozumie się - wprowadzenie pojazdu na drogę, rozumianą zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (przypis nr 7). Wszędzie tam, gdzie może dojść do szkody materialnej i niematerialnej osoby trzeciej, tj. w miejscu ogólnodostępnym, posiadacz pojazdu ma obowiązek ubezpieczyć się od szkód powstałych w związku z ruchem tego pojazdu.
Kierujący pojazdem czterokołowym zarejestrowanym jako ciągnik rolniczy będzie zmuszony do korzystania z tego pojazdu jak z typowego ciągnika rolniczego, z pełnymi konsekwencjami m.in. obowiązuje go zakaz ruchu po drodze ekspresowej, musi wyposażyć pojazd w trójkątną tablicę wyróżniającą pojazd wolny, dwa boczne lusterka, gaśnicę itp.
Ponadto zgodnie z art. 96. § 1 Kodeksu Wykroczeń (przypis nr 8)właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który:
1) dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania osobę niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu,
2) dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej osobę niemającą wymaganych uprawnień,
3) dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
4) dopuszcza pojazd do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,
5) dopuszcza pojazd do jazdy na drodze publicznej, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia,
6) dopuszcza do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, podlega karze grzywny.

Poradnik dla rodziców – quady i dzieci?


Na rodzicach ciąży obowiązek nadzoru nad właściwym korzystaniem z quadów przez ich pociechy. Dziecko w wieku do 10 lat na drodze publicznej nie może kierować jakimkolwiek pojazdem, z wyjątkiem kierowania rowerem pod opieką osoby dorosłej. Nie ma natomiast bezpośredniego zakazu kierowania pojazdem poza drogą publiczną. Jednak należy zastosować art. 1 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym (przypis nr 7), który odnosi się do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, gdzie ustawodawca określa, że przepisy stosuje się, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. W przypadku dziecka kierowanie wymienionym quadem jest sytuacją zagrażającą jego zdrowiu i życiu. Dziecko w tym wieku z pewnością nie jest sprawne pod względem fizycznym, ani psychicznym do kierowania takim pojazdem.
Ponadto zgodnie z art. 105 kodeksu wykroczeń(przypis nr 8) :

§ 1. Kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę, jako przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe i wskazującego na demoralizację nieletniego, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 popełnia osoba, pod której nadzór odpowiedzialny oddano nieletniego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
§ 3. W wypadkach określonych w § 1 i 2, jeżeli nieletni czynem swym wyrządził szkodę, można orzec nawiązkę do wysokości 1 tys. złotych.

W przypadku, gdy dziecko doprowadzi do realnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego poprzez kierowanie takim pojazdem za zgodą rodziców lub innych osób dorosłych, osoby takie narażają się na odpowiedzialność karną. Może im grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.

PAMIĘTAJ! Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki podczas jazdy!

Jak bezproblemowo zarejestrować quada?


1. Jeśli pojazd kupiliśmy w salonie i rejestrujemy po raz pierwszy jako nowy:

- Wymagane dokumenty
Wypełniony wniosek oraz:
* oryginał dowodu własności pojazdu (przeważnie faktura VAT),
* wyciąg ze świadectwa homologacji,
* karta pojazdu,
* dowód osobisty - w przypadku osób fizycznych oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
* aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nr REGON oraz pełnomocnictwo dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu - w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,
* dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,

2. Jeśli pojazd kupiliśmy za granicą (lub od importera) i rejestrujemy po raz pierwszy w Polsce

- Wymagane dokumenty
Wypełniony wniosek oraz:
w przypadku pojazdów sprowadzonych z państw spoza UE:

* dowód odprawy celnej przywozowej lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze zakupu pojazdu określający numer, datę i miejsce odprawy celnej;

w przypadku pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich UE:

* zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku ( druk VAT 25 ) albo w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - wyszczególniona na fakturze zakupu pojazdu kwota podatku VAT;

a ponadto:

* dowód własności pojazdu,
* dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności związanej z obrotem pojazdami (kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS), jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami,
* dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeżeli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument (y) wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu,
* zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub w przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru - wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego UE,
* dowód osobisty - w przypadku osób fizycznych oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
* aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nr REGON oraz pełnomocnictwo dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu - w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,
* dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,

Dokumenty dołączone do wniosku o rejestrację, sporządzone w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (dowód własności, dowód rejestracyjny lub inny dokument(y) stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą, dokumenty dotyczące homologacji pojazdu - jeśli są wymagane).

Opłaty:
w wysokości 188,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 186,00 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku motocykli (rejestrujemy jako L7e ale ze względu na specyfikę quada wystarczy nam 1 tablica motocyklowa stąd opłata jak za motocykl)

skład opłaty komunikacyjnej:
48 zł - dowód rejestracyjny stały
12 zł - pozwolenie czasowe (wydawane z urzędu)
75 zł - karta pojazdu (o ile nie była dostarczona przez importera)
11 zł - znaki legalizacyjne
40 zł - tablica motocyklowa

Termin i sposób załatwienia

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny i kartę pojazdu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe , które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w urzędzie na dowód rejestracyjny wraz z kartą pojazdu.

Wymiana następuje bez dodatkowych opłat i wniosków. W celu wymiany dokumentu właściciel winien przedłożyć:
* pozwolenie czasowe wydane przy rejestracji,
* dowód osobisty,
* dokument potwierdzający uiszczenie opłaty ubezpieczeniowej OC.

UWAGA:
Informację na temat tego, czy nowo zamówiony dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli jest wymagana dla danego pojazdu) są już gotowe do odbioru w WK, można sprawdzić TUTAJ, podając numer rejestracyjny i ostatnie pięć znaków z numeru VIN (nadwozia/podwozia) lub ramy pojazdu (pozycje A i E w dokumentach rejestracyjnych pojazdu wydawanych po 10.09.2004 r.).

[i]Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z 2005 r. z późn. zm.),
* rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.Nr 133, poz.1123 z 2002 r. z późn. zm.),
* rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.Nr 192, poz.1878 z 2003 r. z późn. zm.)[/i]

Dla przedsiębiorców - Czy VAT naliczony mogę odliczyć bez ograniczeń?
Pytanie: Chcę kupić quada na firmę (będzie wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej). Czy VAT naliczony mogę odliczyć bez ograniczeń?
Odpowiedź: Nie. Z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT wynika, że w razie nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony można odliczyć jedynie 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6 tys. zł. Quad nie jest samochodem osobowym, ale - jak wyjaśnił Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku w piśmie z 14 września 2006 r. (PP/44344/06) - jest to inny pojazd samochodowy. Urząd powołał się na przepisy prawa o ruchu drogowym, które w art. 2 pkt 33 stwierdza, że pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Przywołał też rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (DzU z 2004 r. nr 5, poz. 30) oraz w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (DzU z 2003 r. nr 192, poz. 1878 ze zm.), z których wynika, że quad jest zakwalifikowany jako rodzaj pojazdu - "pojazd samochodowy inny (czterokołowiec lub czterokołowiec lekki)". Stanowisko takie ma też potwierdzenie w piśmie Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury z 27 lipca 2005 r. (TD3-441-83/05). Urząd stwierdził więc, że ograniczenie wynikające z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT ma zastosowanie również do quadów.
[i]Źródło: Rzeczpospolita[/i]


W części pierwszej artykułu możesz przeczytać:
[l=http://www.atvpolska.pl/index.php?s=artykuly&type=details&id=457] - Jak prawo klasyfikuje czterokołowce i jakie kryteria o tym decydują?[/l]
[l=http://www.atvpolska.pl/index.php?s=artykuly&type=details&id=457] - Jakie uprawnienia trzeba posiadać żeby poruszać się czterokołowcem?[/l]
[l=http://www.atvpolska.pl/index.php?s=artykuly&type=details&id=457]- Gdzie można poruszać się czterokołowcem zgodnie z prawem?[/l]

Zapraszamy do wątku o Rejestracji quadów na [l=http://www.atvpolska.pl/forum/index.php]forum ATV Polska ! [/l]

Opracował: Paweł Pardała (cisza)
----------------------------------------------------------------
Przypisy

[i]6. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)
7. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz.U.05.108.908
8. Ustawa Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. Dz.U.07.109.756
[/i]
', 'atvpolska.pl'); ga('send', 'pageview');