ATV Polska
A A A

Lasy a sprawa quadowa

www.quadzik.pl 31.03.2008
Quady są naszą pasją, ale propagując to hobby nie możemy zapominać o pewnych bardzo ważnych sprawach. Dlatego rozpoczynamy publikację cyklu artykułów poświęconych lasom. W lesie tak jak wszędzie, w szkole, w pracy, w autobusie czy na drodze obowiązuje prawo oraz zasady dobrego wychowania. Ustawa o lasach wyróżnia kilkanaście zakazów, które muszą być przestrzegane przez każdego, kto wybiera się do lasu, niezależnie czy idziemy na spacer, grzyby, jagody czy pojeździć quadem. Wielu miłośników ekstremalnej jazdy motorami czy quadami wjeżdżając do lasu często łamie nie tylko podstawowe zasady kultury, ale łamie również prawo. Las przecież nie jest tylko dla ludzi, jest miejscem życia wielu zwierząt, roślin i grzybów, którym należy się szacunek! Las jest dla nich tym samym, czym dla nas nasz dom, mieszkanie czy podwórko, więc zanim zdecydujesz się na wjazd do lasu zapoznaj się z obowiązującymi w nim zasadami...


Charakterystyka Nadleśnictwa Celestynów

Nadleśnictwo Celestynów jest stosunkowo niewielkim nadleśnictwem położonym w samym sercu województwa mazowieckiego, na południowy wschód od Warszawy, po prawej stronie Wisły. Jego powierzchnia to prawie 9000 ha, dodatkowo nadleśnictwo sprawuje nadzór nad blisko 10 000 ha lasów niepaństwowych. Zasięg terytorialny nadleśnictwa to aż 400 km², obejmujący teren 7 gmin (Celestynów, Garwolin, Karczew, Osieck, Pilawa, Sobienie Jeziory, Wiązowna) oraz 6 miast (Józefów, Karczew, Otwock, Pilawa, Warszawa – Wawer, Wesoła). W szacie roślinnej dominują bory, których głównym gatunkiem jest sosna pospolita. Gatunki liściaste takie jak dąb, jesion olsza czy brzoza zajmują łącznie jedynie 10% składu gatunkowego tutejszych lasów. Taki układ gatunków kreują ubogie piaszczyste gleby znajdujące się na tym obszarze. Drzewostany porastające najbardziej piaszczyste tereny, szczególnie te na wydmach, często charakteryzują się dość nietypowym pokrojem drzew w porównaniu z sąsiednimi drzewostanami (np. otwockie sosny). Pomimo ubogich siedlisk różnorodność obszaru Nadleśnictwa Celestynów jest w rzeczywistości bardzo duża. Występuje tu wiele roślin i zwierząt chronionych oraz zanikających zbiorowisk roślinnych. Między innymi z tego powodu aż 70% obszaru nadleśnictwa jest objęte ochroną krajobrazową, a najcenniejsze fragmenty środowiska przyrodniczego ochroną rezerwatową. Wprowadzanie różnych form ochrony przyrody ma na celu zachowanie oraz ochronę tutejszej przyrody zwłaszcza przed niebezpieczeństwami wynikającymi z sąsiedztwa dużych miast tj. wkraczania zabudowań do lasu, zanieczyszczenia wód i gleb, niszczenie roślinności, czy dzikiej turystyki.
Na terenie nadleśnictwa Celestynów występuje 7 z 10 form ochrony przyrody wyróżnianych w Polsce, są to rezerwaty przyrody, park krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu, obszary sieci NATURA 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne oraz ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt.

ZAPAMIĘTAJ!
Zakazy w lasach - w lasach zabrania się m.in.:
• zanieczyszczania gleby i wód
• zaśmiecania
• rozkopywania gruntu
• niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin i grzybów
• niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic
• poruszania się pojazdami silnikowymi w miejscach, w których jest to niedozwolone oraz pozostawianie pojazdów w miejscach do tego nie przeznaczonych (poruszanie się drogami leśnymi jest dozwolone tylko wtedy gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ten ruch)
• wstępu do rezerwatów przyrody poza miejscami do tego przeznaczonymi
• biwakowania poza miejscami wyznaczonymi
• płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt
• hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu
• wstępu na uprawy leśne do 4 m wysokości, powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, obszary zagrożone erozją, na powierzchnie na których wykonywana jest ścinka i zrywka drzew lub zabiegi ochronne
• w przypadku dużego zagrożenia pożarowego ogłaszany jest całkowity zakaz wstępu do lasu.

Materiał opracowany przez Nadleśnictwo Celestynów
i przesłany do nas przez Zastępcę Nadleśniczego
mgr inż. Sławomira Fiedukowicza

', 'atvpolska.pl'); ga('send', 'pageview');